Lähetä tietue sähköpostilla: En christeligh tacksäijelse predikan/ til Gudh wår Herra/ hållen i Åbo domkyrckio then 15. Julij anno MDCXL. På hwilken dagh en konungzligh Academia ther sammastädes bleff inaugurerat. Aff Isaaco Bergeri Rothovio episc. Aboensi