Skicka posten per e-post: Toponymy on the Periphery