Sökning

Samlingar

Med National Library Search-tjänsten kan du hitta material från våra samlingar och även från andra källor från humanistisk forskning. Du kan hitta mer detaljerade samlingsintroduktioner på vår hemsida.

Nationalsamlingen - Fennica

Nationalsamlingen innehåller inhemska trycksaker och ljudupptagningar. Samlingen består av inhemska tryckalster, ljud- och bildupptagningar, CD-ROM-skivor och nätmaterial. I samlingen ingår dessutom utländskt material som är finskspråkigt, publicerat av finländare och som handlar om Finland. Nationalsamlingen är en arkivsamling över nationellt material.

Uppgifter om nationalsamlingens material finns i Fennica och Viola -databaser. Fennica filter på vår söktjänst.

Musikmaterial i nationalsamlingen - Viola

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över noter. Den innehåller uppgifter om alla finländska noter från och med 1977 och finländska ljudinspelningar från och med 1901. Viola innehåller uppgifter om hela musikpublikationer och enstaka stycken som ingår i dem.

Viola filter på vår söktjänst.

Nationalsamlingens småtryckssamling

Småtryckssamlingen består av publikationer som anknyter till olika samfunds och organisationers verksamhet, till exempel utställningskataloger och reklam. I samlingen ingår också publikationer som anknyter till information, som broschyrer, anvisningar, utredningar, tillkännagivanden, verksamhetsprogram, handböcker, inbjudningar, tidtabeller, program, produktbroschyrer, planschverk, prislistor och telefonkataloger. Materialet härstammar från 1800-talet fram till dags dato.

Delvis katalogiserats. Småtryck i vår söktjänst.

Humanistiska samlingen - Humaniora

Nationalbibliotekets Humanistiska samlingen utgörs av inhemsk och utländsk litteratur inom humaniora. Huvuddiscipliner är historia, antik- och medeltidsforskning, konstforskning (musik, litteratur, bildkonster), filosofi, språkvetenskap, kyrkohistoria, teologi samt Rysslands- och Östeuropaforskning. Humanistiska samlingen indelas i referensbiblioteket, den öppna samlingen och det slutna magasinet.

Humaniora filter på vår söktjänst.

Slaviska biblioteket - Slavica

Slaviska biblioteket är en fortsatt växande samling som betjänar forskning om Ryssland och Östeuropa. Friexemplarsamlingen som bildades åren 1828–1917 innehåller tryckalster från alla ämnesområden som utkommit i Kejsardömet Ryssland. Från sovjettiden innehåller samlingen i regel litteratur från humanistiska och samhällsvetenskapliga branscher i Sovjetunionen och länder i det slaviska språkområdet. Samlingen innehåller också emigrantlitteratur. Anskaffningar av nytt material fokuserar på humanistiska och samhällsvetenskapliga branscher inom forskning om Ryssland och Östeuropa.

Slavica filter på vår söktjänst.

Handskriftssamling

Handskriftssamlingen innehåller privatarkiv med koppling till finländsk lärdoms- och bildningshistoria samt enskilda handskrifter. I privatarkiven finns material av forskare, professorer samt personer verksamma inom konst och kultur. Samfundens arkiv behandlar släkters, herrgårdars samt samfunds arkiv.

Delvis katalogiserats. Handskrifter i vår söktjänst.

Inhemska artiklar - Arto

Arto är en samling finländska tidskriftsartiklar och monografier. Materialet är täckande från början av 1990-talet, men även äldre material ingår. I Arto finns dessutom talrika länkar till artiklar i fulltext.

Du kan söka Arto titlar på Finländska artiklar fliken .

Inhemska artiklar - Journal.fi

Tjänsten Journal.fi ger tillgång till finska vetenskapliga tidskrifter. Du kan läsa över 100 finländska vetenskapliga tidskrifter och annaler online gratis. Vissa titlar publicerar sitt innehåll direkt på webben, vissa titlar med högst ett års embargo.

Journal.fi upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

Journal.fi titlar finns på Finländska artiklar fliken .

Depåbibliotek - Vaari

Depåbibliotekets samling täcker alla ämnesområden, inklusive skönlitteratur. Samlingen utökas fortlöpande även med nyutgivet material.

Nationalbibliotekets kunder kan beställa material från Depåbiblioteket ledigt. Beställningar görs med elektroniska beställningsformulär.

Du kan söka Vaari titlar på sin egen flik .

Sökresultat från Helka

Tryckta samlingar av Helsingfors universitets biblioteks katalog. Med är också fem associerade bibliotek: Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska Litteratursällskapet, Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto.

Du kan söka Helka titlar på sin egen flik .