Sökning

Sökoperatorer

Du kan kombinera söktermer med hjälp av Booleska sökoperatorer. Följande operatorer kan användas: AND, +, OR, NOT och -.

Obs! De Booleska sökoperatorerna skrivs med VERSALER.

AND

AND är standardoperatorn för sökningar med flera söktermer, om inga andra operatorer används. När man använder operatorn AND visas de poster som innehåller alla söktermer som använts. Till exempel: du söker poster som innehåller både ”economics” och ”Keynes”:

economics Keynes

eller

economics AND Keynes

+

Med +-tecknet kan man definiera att termen måste finnas i varje sökträff.

Till exempel: du söker poster som måste innehålla söktermen ”economics” och som också kan innehålla söktermen ”Keynes”:

+economics Keynes

OR

Om man använder operatorn OR visas de poster som innehåller en eller flera av de termer som operatorn kombinerar.

Till exempel: du söker poster som innehåller antingen ”economics Keynes” eller bara ”Keynes”:

"economics Keynes" OR Keynes

!-

Operatoren avlägsnar de poster från sökresultaten, vilka innehåller termen efter den.

Exempel: sökes poster med termen "economics" men inte termen "Keynes":

economics !-Keynes

Obs! Denna operator kan inte användas i sökningar med en enda sökterm.

Exempel: följande sökning ger inga resultat:

!-economics

Obs! Om någon av söktermerna börjar med denna operator, fås strecket med i sökningen med ett bakstreck (\):

Exempel: sökningen !-merkki hakuehtona (på finska):

\!-huutomerkki hakuehtona

Obs! NOT-operatorn kan användas på motsvarande sätt som denna operator. NOT-operatorn kan dock ge mera resultat som ändå innehåller söktermen som skulle uteslutas.

Frassökning

Du kan göra en exakt frassökning genom att skriva dina sökord inom citationstecken.

Till exempel: du söker poster som innehåller frasen ”medeltidens historia”, inte t.ex. ”medeltidens kulturhistoria”:

"medeltidens historia"

Man kan också använda frassökning för enskilda söktermer, då visas bara poster som innehåller sökordet exakt så som det är skrivet, och inte t.ex. böjt på olika sätt.

Jokertecken

? ersätter ett tecken i sökordet.

Till exempel: du kan söka både ”text” och ”test” med samma sökord:

te?t

* ersätter 0, 1 eller flera tecken i sökordet.

Till exempel: du kan söka både ”test”, ”tests” och ”tester” med samma sökord:

test*

Jokertecknen kan också användas inne i sökordet:

te*t

Obs! Jokertecknen ? och * kan inte vara det första tecknet i ett ord.

Oskarp sökning

Om man gör en oskarp sökning visas också poster som innehåller ord som liknar sökordet.

Du kan göra en oskarp sökning genom att lägga till tecknet ~ i slutet av ett ord.

Till exempel: oskarp sökning med sökordet ”roam”:

roam~

Den här sökningen hittar poster som innehåller t.ex. orden ”foam” och ”roams”. Man kan ställa in hur lika sökordet träffarna ska vara med en parameter mellan 0 och 1. Ju närmare 1 den här parametern är, desto mer lika måste träffarna vara sökordet.

roam~0.8

Standardparametern är 0,5 om man inte anger ett annat värde.

Avståndssökning

Genom att göra en avståndssökning får man träffar där sökorden är nära varandra, men inte nödvändigtvis intill varandra.

Du kan göra en avståndssökning genom att lägga till tecknet ~ och ett avståndsvärde efter en sökfras med flera sökord.

Till exempel: du söker på orden ”economics” och ”keynes” och vill att de ska förekomma på högst 10 ords avstånd från varandra:

"economics Keynes"~10

Intervallsökning

För att söka inom intervallet mellan två värden kan man använda klammerparenteser { } eller hakparenteser [ ]. Om man använder klammerparenteserna görs sökningen mellan värdena, värdena inom klammerparenteserna utesluts. Om man använder hakparenteser inkluderas värdena inom parentes i sökningen.

Till exempel: om du söker en term som börjar på bokstaven B eller C kan du söka på:

{A TO D}

Till exempel: om du söker ett värde mellan 2002 och 2003 kan du söka på:

[2002 TO 2003]

Obs! Operatorn TO ska skrivas med VERSALER.

Att vikta sökord

Tecknet ^ ger mer vikt åt sökordet. Till exempel: i sökningen är sökordet ”Keynes” viktat:

economics Keynes^5

ISBN/ISSN-sökning

Sök på bokens ISBN-nummer genom att fylla i siffrorna med eller utan bindestreck:

978-951-31-6583-3

eller

9789513165833

Sök en tidskrift eller serie med ISSN-numret:

0782-8195

eller

07828195

Du kan göra en exakt sökning med funktionen Begränsa sökningen i menyn till vänster.

Kyrilliska tecken

Hur söker man material som innehåller kyrilliska tecken?

Material som har skrivits med kyrilliska tecken sparas i kyrillisk form i databasen. Den gamla ortografin och de gamla grammatiska formerna bevaras.

När du söker material som har skrivits med kyrilliska tecken kan du använda Windows tecken för modern ryska, ukrainska, vitryska, makedonska, bulgariska och serbiska.

Ett enskilt kyrilliskt tecken kan ersättas med två procenttecken (%%).

Det bästa sökresultatet får man om man använder translitteration.

Translittererad sökning

Sökningen görs med de vanliga latinska tecknen. Ett kyrilliskt tecken motsvaras av ett latinskt tecken. Translitterationen följer standarden ISO 9, men man behöver inte använda diakritiska tecken.

Undantag från de nationella systemen för translitteration:

е = e Ельцин = El'cin
ж = z жизнь = zizn'
з = z Заварзин = Zavarzin
й = j Толстой = Tolstoj
х = h Хармс = Harms
ц = c Цветаева = Cvetaeva
ч = c Чехов = Cehov
ш = s Шолохов = Solohov
щ = s Щедрин = Sedrin
ъ = " объект = ob ekt (haussa " on korvattava välilyönnillä!)
ы = y Лыков = Lykov
ь = ' Гоголь = Gogol' tai Gogol
ю = u юность = unost' tai unost
я =a Яков = Akov
њ = n Његош = Negos
љ = l љубав = lubav
ђ = d Ђинђић = Dindic
ћ = c ћуприја = cuprija
џ = d Караџић = Karadic
Ѣ = e мѢра = mera
Ѳ = f Ѳетъ = Fet"
ѵ = i Сѵнодъ = Sinod"